Privatumo politika

UAB Saint-Gobain Statybos gaminiai (toliau - "mes" arba "Duomenų valdytojas") yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB Saint-Gobain Statybos gaminiai
Juridinio asmens kodas: 111570853
Adresas: Mėnulio g. 7, Vilnius
Tel. +370 5 230 1118
El. paštas: info.lt@saint-gobain.com 

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai: 
- jūs pateikiate informaciją siekdami gauti informaciją apie mūsų gaminius; 
- instaliuojate mūsų programėles; 
- užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją; 
- dalyvaujate apklausose. 

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai: 
- pateikiate užklausas per mūsų socialinių tinklų paskyras; 
- naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau); 
- darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame. 

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių.Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). 

Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime. 

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui: 
- Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas; 
- Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius. 

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia: 
- informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius "WiFi" prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu. 

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši: 
- jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, pomėgiai. 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju negalėsime arba ne pilnai galėsime suteikti jums mūsų siūlomas paslaugas, negalėsime laiku suteikti jums reikalingų specialių priemonių ar priklausančių nuolaidų ir lengvatų.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą. Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: LinkedByNet, IT paslaugų teikėjai UAB "Hostex", auditoriai. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: reklamos agentūros UAB "Good One", UAB "Euro RSCG PR". Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Labai retais atvejai mes galime siųsti jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. 
Kai siunčiame jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių: 

- Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis. 
- Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus. 
- Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Apmokėjimo duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

1 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo mūsų svetainėje

Video kamerų pagalba renkami duomenys

Nuo 2 iki 14 dienų

IT sistemų įrašai (logai)

Iki vienerių metų

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

 

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai arba elektroniniu parašu.

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 

Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

Ši teisė reiškia:

-        Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,

-        Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą

-        Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą

-        Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės

-        Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą

-        Informaciją ar taikomas profiliavimas

-        Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 

Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli

Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

 

Taikoma, jeigu:

-  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti

-  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate

- duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni

- informacija gauta neteisėtu būdu

 

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

-                  jei jūs ginčijate informacijos tikslumą

-                  jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu

-                  mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta

-                  informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

 

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 

Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.

 

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti);

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

www.ada.lt

Slapukai, naudojami mūsų internetino svetainėje:

https://www.lt.weber/slapukai 

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Saint-Gobain statybos gaminiai
Adresas: Mėnulio g. 7, Vilnius
Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas: ingrida.kemesiene@saint-gobain.com  
El. Paštas: info.lt(at)saint-gobain.com 

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas 2018-06-19 vadovo įsakymu Nr. 20180619/01

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 birželio 19 d.